Charta Laikov Rodiny Chevaliera

Všetkým našim sestrám a bratom rehoľníkom(čkám) MSC, FDNSC, sestrám MSC, naším sestrám a bratom laikom vo svete.

My laickí misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, z 22 krajín sveta sme sa vrátili k prameňom Rodiny Chevaliera v Issoudune. Sme radi, že Vám môžeme oznámiť, čo sa stalo počas nášho druhého medzinárodného stretnutia od 19-25.júla 1999.

Mali sme to potešenie žiť čas vďačnosti, obdarovania, prehĺbenia charizmy MSC, rovnako ako žiť čas sviatku, modlitby a oslavy na chválu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a modlitby k Našej Milej Matke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Naša túžba rozšíriť medzi nami jednotu nás vedie k návrhu o vytvorenie cirkevného spoločenstva a zorganizovať medzinárodné cirkevné spoločenstvo, poverené zosúladiť a podeliť informácie medzi všetky laické skupiny a porozmýšľať o možnostiach formovania. Tieto koordinácie budú mať ako sídlo spoločenstva Miribel v kontakte s Issoudunom.

Aby sme každému umožnili spoznať laických misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Rodiny Chevaliera vo svete, vypracovali sme podklady „charty" medzinárodného spoločenstva uvedené v texte: „Laickí misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho" („laickí MSC") sú spoločenstvom laikov, otvorení pre kňazov a diakonov, oživení duchovnosťou, ktorá čerpá svoje korene a svoj konkrétny výraz v inšpirácií a charizme otca Julesa Chevaliera- zakladateľa MSC a Dcér Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (FDNSC).

Cieľ: Členovia „Laických MSC" zdieľajú poslanie Rodiny Chevaliera, ktorá má cieľ:
- prinášať Život svetu, hlásajúc každému Božiu lásku, ktorá vychádza z prebodnutého Srdca Krista, podľa hesla „Nech je všade milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo".
- objaviť a poznať Našu Milú Matku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá nás vedie k Najsvätejšiemu Srdcu svojho Syna.

Duch: Jeho duch sa pripája k čistej milosti rehoľnej Rodiny otca Chevaliera, ktorý ponúka svojim členom nasledovať Krista napodobňujúc jeho Lásku, byť Ježišovým Srdcom za každých okolností v živote, zdieľajúc ich pocity a rozjímajúc skrze viditeľný znak jeho Srdca, osoba milujúca Krista.

Požiadavky: Pre život s týmto poslaním je zjavné, že každý brat a sestra sa posilňuje osobnou modlitbou a modlitbou v spoločenstve. Spojenie s rehoľnou rodinou otca Julesa Chevaliera „Laickí MSC" sa skladajú z rôznych skupín laikov po celom svete, zjednotených v rovnakom duchu a poslaní zdieľaním charizmy otca Chevaliera. Každá skupina si určuje vlastnú organizáciu podľa činnosti misie a svojho spojenia s rehoľnou rodinou otca Chevaliera (MSC, FDNSC, Sestry MSC), rešpektujúc súčasnú „chartu". Táto „charta" je bázou spoločnej práce. Každá koordinačná skupina v rámci svetadielov má za úlohu do budúcnosti prehĺbiť a rozvíjať činnosti v duchu „charty" s ohľadom na kultúrne špecifiká.

 
25. Júl 1999, ISSOUDUN, Francúzsko