Laici rodiny pátra Chevaliera na Slovensku

facebookLaici RChSme spoločenstvo ľudí, ktorí osobne poznajú pátrov MSC a sestry FDNSC, a ktorým je blízka spiritualita Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Prostredníctvom modlitby, stretnutí a spolupráce s misionármi a sestrami sa snažíme o to, aby sa rozširovala úcta k Srdcu Ježišovmu, ktoré je prameňom mnohých milostí.

Laici Rodiny Chevaliera sa každoročne zasväcujú Srdcu Ježišovmu, berú na seba záväzok modliť sa každodenne modlitby Ave Admirabile a Rozpomeň sa a sú blízkymi spolupracovníkmi Misionárov MSC a sestier FDNSC.

Tí, ktorí sa necítia povolaní vziať na seba záväzok sľubov, môžu s misionármi a sestrami spolupracovať ako priatelia či spolupracovníci v modlitbe.

Jednotlivé formy a spôsoby zasvätenia sa

Laici rodiny pátra Chevaliera

MSC a FNDSC Laickí spolupracovníci - sú muži a ženy, ktorí sa v spoločenstve s misionármi MSC a sestrami FNDSC rozhodli zdielať modlitbu a povzbudzovať sa navzájom v prežívaní spoločného povolania krstom k svätosti. Spolu s pátrami, bratmi a sestrami zdieľajú tú istú špiritualitu Srdca Ježišovho a v rámci možností majú priamu účasť na ich poslaní. S Božou milosťou sa usilujú byť živými svedkami Božej lásky všetkým ľuďom, predovšetkým však tým, ktorí sú zúfalí alebo trpia.

„MSC – FNDSC priatelia" - sú ľudia, ktorí sú s nami spojení rozličnými cestami. Cez ich hodnotné priateľstvo, pomoc a službu, sú dobrodincami našej kongregácie a denne prítomní v našich modlitbách.

Spolupracovníci v modlitbe - sú ľudia, ktorí podporujú poslanie a prácu MSC a FNDSC cez modlitby. Zúčastňujú sa plne na poslaní kongregácie, aj keď nemôžu byť aktívni v rozličných podujatiach.

 

Byť laikom Srdca je úžasné

Laici RCh skupina

+ Byť laikom Srdca Ježišovho znamená stávať sa ochotnejším nástrojom v Božích rukách. Je to dobrodružstvo na celý život.

+ Byť laikom Srdca Ježišovho znamená zakúšať Božiu moc vo svojom živote. Je to dar ovocia, ktorý môžeme ponúknuť iným.

+ Byť laikom Srdca Ježišovho znamená učiť sa byť Srdcom Ježišovým na Zemi. Je to pohľad milosrdenstva.

+ Byť laikom Srdca Ježišovho znamená odovzdať každé ráno svoje ruky Učiteľovi, aby nám dal svoje. Je to príležitosť otvoriť dlane pre potreby ľudí.

+ Byť laikom Srdca Ježišovho znamená bezhranične dôverovať Jeho Milosrdenstvu v akýchkoľvek životných skúškach. Je to šanca začať nanovo ďalší deň.

+ Byť laikom Srdca Ježišovho znamená načúvať hlasu Majstra. Je to prí1ežitosť učiť sa a adorovať.

+ Byť laikom Srdca Ježišovho znamená prejsť cestou uzdravenia lekára z nebies. Je to výzva ochotne pomôcť chorým a mať súcit v utrpení.

+ Byť laikom Srdca Ježišovho znamená zhovárať sa jazykom lásky so svojím Miláčikom. Je to čas modlitby.

+ Byť laikom Srdca Ježišovho znamená spoznávať aj Srdce Našej Milej Matky. Je to pokladnica milostí.

+ Byť laikom Srdca Ježišovho znamená odovzdať sa mu bez výhrad v jednoduchosti svojho srdca. Je to dotyk Božej lásky, objatie, z ktorého vyviera naša radosť.

+ Byť laikom Misionárov Najsv. Srdca Ježišovho znamená akt zasvätenia Srdcu nášho Pána. Je to sľub angažovanosti a spolupatričnosti s rodinou pátra Júliusa Chevaliera, ktorý si každoročne obnovujeme pred Sviatosťou v kaplnke misijnej kongregácie.