P. Tomasz Poterała dosiahol licenciát z kánonického práva

P. Tomasz (vpravo) s laikmi Rodiny Chevaliera v Krakove

P. Tomasz Poterała MSC obhájil doktorantskú prácu na tému  Homosexualita ako príčina zneplatnenia manželstva podľa kán. 1095 č. 3 Kódexu kánonického práva a rozsudkov Rímskej roty“ a dosiahol tak titul ICLic., k čomu mu srdečne blahoželáme.

O tom, ako prežíval svoj čas štúdia. hovorí on sám v článku:

Tri roky v Krakove

Krakov je druhé najväčšie poľské mesto a jedno z najstarších v Poľsku. Leží na rieke Visla v regióne Lesser. Jeho história siaha do 7. storočia. Krakov bol vždy centrom akademického, kultúrneho a umeleckého života a je jedným z najdoležitejších hospodárskych stredísk v Poľsku. V rokoch 1038 až 1569 bol hlavným mestom Poľského kráľovstva a v rokoch 1569 až 1596 Poľsko – litovskej únie. Neskôr bolo hlavné mesto prenesené do Varšavy. Kvôli obrovskému počtu kostolov v starom meste je Krakov nazývaný aj východným Rímom.

Po tom, ako som sa v lete 2012 vrátil zo šesťročnej misijnej skúsenosti v Rusku, dostal som dovolenie ďalej študovať. Už počas základného štúdia katolíckej teológie v Nitre ma najviac bavilo kánonické právo. Preto som sa rozhodol pokračovať týmto smerom. Na Slovensku v odbore cirkevné právo nie je možnosť postgraduálneho štúdia. Najbližšie možné miesta boli Krakov alebo Lublin v Poľsku. Rozhodlo dobré železničné spojenie s Krakovom a dalo mi to možnosť študovať v mojom rodnom jazyku.

V októbri 2012 som začal svoje štúdiá na Pápežskej univerzite Jána Pavla II v Krakove, ktorá ponúka postgraduálne vzdelávanie v teológii, filozofii, cirkevných dejinách a kánonickom práve. Univerzita vznikla oddelím Teologickej fakulty Jagelovskej univerzity založenej v roku 1397. Komunisti v roku 1954 teologickú fakultu od univerzity odčlenili. Pod supervíziou Vatiikánu jej bol v roku 1974 priznaný titul pápežská ( je to jediná pápežská univerzita popri univerzitách v mestách Rím a Salamanca). Bola založená v roku 1981 ako teologická akadémia Jánom Pavlom II a potom v roku 2009 bola premenovaná na Pápežskú univerzitu Jána Pavla II.

Bazilika Nanebovzatia najsvätejšej Panny MárieKeďže som bol ustanovený za kaplána jednej z nitrianskych farností, musel som rozdeliť  svoj čas medzi štúdium v Poľsku, kaplánske povinnosti vo farnosti na Slovensku a komunitný život v Nitre na Partizánskej. Preto som počas obyčajného týždňa bol 3 dni v Krakove, 4 v Nitre a medzitým som 2 noci strávil vždy vo vlaku. Prednášky na univerzite prebiehali každú stredu a štvrtok od 8. do 18. hodiny.

V Krakove som býval u jednej kongregácie sestier ( Sestry Svätej rodiny z Nazareta). Ich kláštor aj kaplnka sú zasvätené Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Počas môjho pobytu som vždy ráno pre sestry slúžil svätú omšu. V milnulosti ich dom často navštevoval mladý Karol Wojtyla, ktorý bol svojho času kaplánom v neďalekej farnosti. Neskôr, keď sa stal arcibiskupom, sestry na jeho podnet otvorili hniezdo záchrany. Bolo to miesto, kde mohli ľudia (najčastejšie matky), priniesť novonarodené dieťa pod zárukou anonymity. O deti tak bolo postarané. Toto centrum funguje doteraz, spolu s domom pre slobodné matky, ktorý sestry spravujú.

Počas štúdia som mal možnosť naučiť sa veľa, nielen teoreticky o kánonoch cirkevného práva, ale mal som možnosť bližšie spoznať prácu diecézneho tribunálu a Rímskej kúrie. V máji 2015 som spolu s niekoľkými inými doktorantmi práva mal možnosť navštíviť v Ríme miesta, kam sa bežní pútnici nedostanú. Počas pobytu vo Vatikáne som mohol zvnútra vidieť prácu Kongregácie pre náuku viery, Kongregácie pre kauzy svätorečenia, Pápežskej rady pre schvaľovanie legislatívnych textov a prácu troch tribunálov: Apoštolskej penitenciárie, Tribunálu Rímskej Roty a Najvyšieho tribunálu apoštolskej signatúry. Samozrejme, že sme mali možnosť navštíviť aj iné dôležité miesta v Ríme, štyri hlavné baziliky, známe univerzizity a v posledný deň pobytu som mal dokonca možnosť koncelebrovať sv. omšu nad hrobom Jána Pavla II v Bazilike sv. Petra.

Po troch rokoch som v Krakove dokončil svoje štúdium s titulom ICLic. v odbore kánonické právo. 22. júna 2015 som zložil záverečnú štátnu skúšku a obhájil svoju doktorantskú prácu na tému „Homosexualita ako príčina zneplatnenia manželstva podľa kán. 1095 č. 3 Kódexu kánonického práva a rozsudkov Rímskej roty“.

Krakov, Bazilika Nanebovzatia najsvätejšej Panny MárieKonečne nastal dlho očakávaný čas prázdnin. Samozrejme to neznamená prázdniny od Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ani od kaplánskej práce vo Farnosti Nitra Zobor. Znamená to 3 mesiace prázdnin od štúdia a cestovania medzi Nitrou a Krakovom. Čakajú ma ďalšie dva alebo tri roky, pokiaľ dosiahnem doktorát. Zdá sa dôležité študovať kánonické právo, nakoľko predseda Pápežskej rady pre legislatívne texty, kardinál Francesco Coccopalmerio nadnesene povedal: „V evanjeliách sú zachytené všetky slová, ktoré pán Ježiš povedal. Ale v kánonickom práve je zapísané všetko, čo tým myslel...“ :)

Tomasz Poterała