Slávili sme Sviatok našej Milej Matky, Panny Márie - Lukov Dvor 30. 5. 2015

Sviatok našej Milej Matky
Sviatok našej Milej Matky

Posledná májová sobota je dňom, kedy v našich kongregáciách obyčajne slávime Sviatok Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Je to zvlášť výnimočný deň pre kiribatské sestry z Kongregácie Dcér našej Milej Matky.

Pozvaní hostia a viacerí Laici Rodiny pátra Chevaliera sa 30. 5. 2015 popoludní zišli na svätej omši v Dome Srdca Ježišovho, ktorú celebroval P. Tomasz Poterala spolu so svojimi spolubratmi. V homíli nás Páter Jozef Hegglin podnietil k zamysleniu sa, ako konkrétne vyzerá náš osobný vzťah s Pannou Máriou.

Po homílii zasvätili rodičia svoje deti Našej Milej Matke a zverili pod jej ochranu. Bolo to už po tretí raz, odkedy sestry zaviedli túto novú tradíciu. V deň Našej milej Matky prichádzajú na Lukov Dvor blízki priatelia a dobrodinci sestier FDNSC, zvlášť rodičia a starí rodičia so svojimi deťmi, vnukmi a vnučkami. Okrem podpísaného obrázku, ktorý deti dostávajú ako pamiatku na zasvätenie, sú mená detí zapísané aj v pamätnej knihe a sestry sa za ne po celý rok zvlášť modlia. Svätú omšu deti ešte obohatili prinášaním obetných darov, pri ktorom s kytičkami kvetov postupne ozdobili oltár a kaplnka tak zažiarila farbami. Na konci liturgiu spestrili tancom, ktorý sestričky s dievčatami nacvičili. Bolo to veľmi zaujímavé prepojenie slovenskej a kiribatskej kultúry.

300515 2Od eucharistického stola sa všetci potom presunuli k stolom s chlebom každodenným, aj s inými dobrotami. V radostnom a spontánnom duchu, typickom pre Kiribati, sa slávnosť zavŕšila vonku pri ohnisku. Dovidenia o rok! Alebo sa uvidíme už 12. júna, na slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho? Všetci ste srdečne vítaní!

Fotoalbum zo slávnosti si môžete pozrieť na sociálnej sieti Google+ Dom Srdca Ježišovho.

Myšlienky z homílie na Sviatok našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (P. Jozef Hegglin MSC)

Stretol som sa viac krát, a to aj nedávno s ľuďmi, ktorí majú problém možno nie priamo s Pannou Máriou, ale so spôsobom, akým sa niekedy vyjadruje a navonok prejavuje úcta k nej. Už pred 14 rokmi slovenskí biskupi vyjadrili v Pastoračnom pláne (Katolíckej cirkvi na Slovensku  2001 -  2.4.1.), že „mariánska úcta má niekedy lacný, naivný charakter“. Vrcholom je v terajšom čase medzinárodné hnutie „Varovanie“, už aj na Slovensku. Falošná írska prorokyňa (Conchiglia) učí ľudí nový znak kríža: “V mene Otca, i Matky, i Syna, i Ducha Svätého“...

Dnešný sviatok nám môže pomôcť lepšie rozumieť úcte k Panne Márii, síce je „iba“ náš sviatok... MSC, sestier všade vo svete, v komunitách a vo farnostiach. Chcel by som uviesť tri pohľady:

Prvý aspekt: Keď vyslovujeme alebo povieme meno „Panna Mária, Naša Milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho“, vyjadrujem tým, že ona nie odpojená, ale spojená s Ježišom.  Dôraz je na Ježiša. Ako mesiac a slnko... Jedna modlitba to pekne vyjadruje: Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pomôž nám chápať znak Ježišovho prebodnutého Srdca, Božiu lásku, ktorou nás miluje. Pomôž nám odpovedať na túto lásku tak, ako si odpovedala ty.

Druhý aspekt: V tejto našej duchovnosti ide o vzťah medzi Máriou a s Ježišom. Čím viac milujeme niekoho, tým viac sme spojení, prepojení, tým viac radosti cítime, keď sa mu alebo jej darí, ale aj smútok, bolesť, keď táto osoba prežíva niečo ťažké. Každý má ísť svojou cestou! 12 ročný Ježiš a krížová cesta, štvrté zastavenie: Mária s nežnosťou hladká tvár jej syna... ale týmto jeho problém nerieši. Stála pri ňom pod krížom.

300515 3Tretí aspekt alebo pohľad: Teológia sú pravdivé myšlienky o Bohu, o Panne Márii... Tento sviatok nás vedie k tomu, aby sme sa spýtali ako vyzerá konkrétne, prakticky, náš vzťah s p. Máriou. Modlitba vyjadruje niečo z nášho vzťahu k nej. Ruženec, ktorý je v podstate meditáciou o živote Ježiša. Dôveru, prosby. Mária nie je Bohyňa, ktorá by mala sama moc urobiť všetko, čo chce. V Lurdoch sa stali mnohé zázraky, uzdravenia, ale sv. Bernadeta nebola uzdravená z astmy a tuberkulózy. Zomrela, keď mala 35 rokov, ale vždy dôverovala.

Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, získaj nám z tohto otvoreného prameňa dar jeho Ducha a všetky milosti, ktoré najviac potrebujeme. Tak ako v Káne, pomôž nám konať, čo chce od nás On,a získať vlastnosti jeho Srdca, aby sa jeho poslanie stalo našim vlastným.